Thực phẩm CHÂU Á

Sản phẩm mới

Bánh gạo YOPOKKI từ Hàn Quốc

 

Bún, phở gạo lức DUY ANH

 

 

Sản phẩm mới THAI DANCER

 

                      

 

 

Thông tin mới

Địa chỉ liên hệ

V České republice:

A.T. International s.r.o.

Libušská 319

142 00 Praha 4

Czech Republic

Bản đồ chỉ dẫn

tel.: (+420) 226 256 175

fax: (+420) 226 256 176

e-mail:at@at-international.cz

at@at-interco.com

W Polsce:

>A.T. International Sp. z o.o.

ul. Grójecka 194 lok. 348

02-371 Warszawa

Poland

Bản đồ chỉ dẫn

tel.: (+48) 228 229 377

(+48) 609 380 017

(+48) 787 496 767

fax: (+48) 228 229 377

e-mail:pl@at-interco.com